Спеціалізація «Сучасна хореографія»

Мета творчого конкурсу – виявлення рівня базових знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» зі спеціалізацій «Сучасна хореографія», «Народна хореографія», «Бальна хореографія», а також для їх участі у конкурсному відборі на зарахування на програму підготовки. Завданнями творчого конкурсу є: оцінка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів фахової підготовки молодшого спеціаліста; визначення здатності застосування ними набутих знань, умінь і навичок щодо специфіки роботи балетмейстера, викладача фахових дисциплін, артиста народної, бальної або сучасної хореографії.

Програма розроблена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста зі спеціальності «Хореографія».

Програма відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст з означеної спеціальності.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової освітньої кваліфікації «Молодший спеціаліст» спеціальності «Хореографія» і підтверджених результатами державної атестації.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» абітурієнти повинні мати базову кваліфікацію «Молодший спеціаліст» за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі хореографічного мистецтва.

 

Абітурієнт повинен володіти:

 • знаннями з історії хореографічного мистецтва, теорії та методики викладання фахових дисциплін;
 • навичками композиційної побудови хореографічного твору;
 • здатністю до образного, метафоричного мислення;
 • здібностями до просторово-часового сприйняття;
 • здатністю до пластичного бачення;
 • навичками використання балетмейстерських прийомів у роботі над створенням хореографічного образу;
 • методами роботи з хореографічним колективом;
 • навичками виконавської майстерності з народної, сучасної, бальної хореографії (згідно обраної спеціалізації).

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів до вступу на спеціалізацію «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» з базовим освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»:

 • виконувати професійні функції артиста народної, сучасної, бальної хореографії (згідно обраної спеціалізації);
 • створювати хореографічні образи (спираючись на отримані знання та творчі пошуки створювати художніобрази у сценічному просторі);
 • розповсюджувати досягнення українського та світового хореографічного мистецтва (проводити індивідуальну роботу з виявлення та розвитку творчих здібностей серед молодого покоління);
 • виховувати естетичний смак, формувати та розвивати світогляд;
 • використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності;
 • планувати та організовувати власну професійну діяльність (складатидовгострокові, середньострокові та короткострокові плани власної професійноїдіяльності);
 • прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Під час творчого конкурсу практичні завдання супроводжуються музичним акомпанементом (фортепіано, баян). Длявиконання практичних завдань необхідномати із собою відповідну форму.

Порядок проведення конкурсу визначається Положенням про приймальну комісію Луганського державного інституту культури і мистецтв.

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ХОРЕОГРАФІЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ», «СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ», «БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ»

 

Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає вступити до Луганського державного інституту культури і мистецтв (далі – ЛДІКМ) з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Хореографія». Програму розроблено у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста в галузі хореографічного мистецтва.

Програма творчого конкурсу передбачає знання фахових дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Запроваджений творчий конкурс носить комплексний характер та складається з двох частин. Теоретична частина має за мету виявити знання з теорії та методики фахових дисциплін – це відповіді на два запитання з основних фахових дисциплін, а саме: «Мистецтво балетмейстера», «Класичний танець та методика його викладання», «Український народно-сценічний танець та методика його викладання», «Народно-сценічний танець та методика його викладання» (спеціалізація «Народна хореографія»); «Мистецтво балетмейстера», «Сучасний танець та методика його викладання», «Класичний танець та методика його викладання» (спеціалізація «Сучасна хореографія»); «Мистецтво балетмейстера», «Європейський бальний танець та методика його викладання», «Латиноамериканський бальний танець та методика його викладання», «Класичний танець та методика його викладання» (спеціалізація «Бальна хореографія»).

Практична частина – складання тренувальних вправ біля станка та танцювальних комбінацій на середині залузгідно спеціалізації.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ЛДІКМ.

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ

Перша частина

 1. Термінологія класичного танцю.
 2. Хореографічний текст – складова частина композиції танцю.
 3. Характеристика маленьких поз croise, efface, ecarte.
 4. Взаємозв’язок малюнку танцю та драматургії номеру.
 5. Музичне оформлення уроку класичного танцю.
 6. Основні закони драматургії та їх застосування в хореографічному номері.
 7. Методика та принципи побудови екзерсису біля станка.
 8. Взаємозв’язок танцювального тексту з хореографічним образом.
 9. Характеристика поз attitude, arabesgue.
 10. Залежність хореографічного образу від музичного матеріалу.
 11. Методика виконання tempslie.
 12. Форми хореографічного мистецтва.
 13. Різновиди battementtendu. Їх характеристика.
 14. Взаємозв’язок малюнку танцю та хореографічного тексту.
 15. І, ІІ, ІІІ portdebras. Методика їх виконання.
 16. Музичний матеріал та драматургія хореографічного номеру.
 17. Поняття «класичний танець» та його принципи.
 18. Малюнок танцю – складова частина композиції танцю.
 19. Постанова корпусу. Позиції ніг, рук в класичному танці.
 20. Відбиток національних особливостей у малюнку танцю.
 21. Методика виконання вправ: перехили корпусу, розтяжки біля станка. Скласти та виконати вправу.
 22. Методика побудови уроку класичного танцю.
 23. Залежність танцювального тексту від теми та ідеї, музичного матеріалу та драматургії номеру.
 24. Специфіка роботи балетмейстера-репетитора.
 25. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю demi-plie. Скласти та виконати вправу.
 26. Характеристика стрибків в класичному танці. Загальні правила їх виконання.
 27. Етапи роботи над створенням хореографічного твору.
 28. Хоровод – найдавніший вид народного танцювального мистецтва.
 29. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю battementtenduбіля станка.Скласти та виконати вправу.
 30. Специфіка роботи балетмейстера-педагога.
 31. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю battementtendujeteбіля станка. Скласти та виконати вправу.
 32. Специфіка роботи балетмейстера-постановщика.
 33. Методика  вивчення та виконання вправи з класичного танцю ronddejambeparterreбіля станка. Скласти та виконати  вправу.
 34. Музика – основа хореографічного твору.
 35. Методика вивчення та виконання вправи з класичному танціbattementtendu. Скласти та виконати вправу.
 36. Робота балетмейстера над створенням хореографічного образу.
 37. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю battementfrappe. Скласти та виконати вправу.
 38. Керівник танцювального гуртка – його завдання.
 39. Методика вивчення та виконання  вправи з класичного танцю  ronddejambeenl’ear. Скласти та виконати вправу.
 40. Виразні засоби хореографічного твору.
 41. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю  battementdeveloppe. Скласти та виконати вправу.
 42. Характеристика складових частин композиції танцю.
 43. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю  grandbattementjete. Скластита виконати  вправу.
 44. Ідея, тема танцю.
 45. Методика вивчення та  виконання  вправи з класичного танцю petitbatementsurlecoude-pied. Скласти та виконати вправу.
 46. Робота балетмейстера з концертмейстером.
 47. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю  tempssaute, changementdepied. Скласти та виконати вправу.
 48. Робота балетмейстера з виконавцями.
 49. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю parassemble. Скласти та виконати  вправу.
 50. Мета та зміст керівника хореографічного колективу.
 51. Методика  вивчення та виконання вправи з класичного танцю  pirouettessurlecou-de-piedз Vпозиції.
 52. Аналіз літератури з методики класичного танцю.
 53. Розбір танцю за записом.
 54. Роль костюму, бутафорії, аксесуарів у сприйнятті хореографічного образу.
 55. Методика вивчення та  виконання  групи  стрибків  класичного танцю з двох ніг на одну – sissone.
 56. Adajio,як частина уроку класичного танцю. 
 57. Графічний запис танцю. Його мета та особливості.
 58. Творчість видатних балетмейстерів в галузі народно-сценічного танцю.
 59. Методика вивчення та виконання вправи з класичного танцю  pasdebourre. Скласти та виконати вправу.
 60. Сюжетний танець та його особливості.
 61. Методика  вивчення та виконання рухів  класичного танцю ettournantта з елементом bouette. Навести приклади.

Друга частина

Спеціалізація «Народна хореографія»

 1. Методика вивчення та виконання присідання біля станка. Скласти та виконати вправу.
 2. Методика вивчення та виконання вправи на розвиток стопи біля станка. Скласти та виконати  вправу.
 3. Методика вивчення та виконання каблучної вправи біля станка. Скласти та виконати вправу.
 4. Методика виконання вправи: підготовка до «вірьовочки» біля станка.
 5. Методика вивчення та виконання дрібних вистукувань. Скласти та виконати вправу.
 6. Методика виконання високих та низьких розвертань стегна біля станка. Скласти та виконати вправу.
 7. Методика виконання колових рухів ногою біля станка. Скласти та виконати вправу.
 8. Методика виконання м׳якого розкривання ноги на 90˚ біля станка.
 9. Методика вивчення та виконання вправи «змійка» біля станка. Скласти та виконати вправу.
 10. Методика виконання вправи: великі кидки біля станка. Скласти та виконати вправу.
 11. Методика побудови заняття з народно-сценічного танцю.
 12. Методика вивчення та  виконання вправи з напруженою стопою біля станка.
 13. Термінологія народно-сценічного танцю. 
 14. Характеристика російського народного танцю.
 15. Характеристика білоруського народного танцю.
 16. Характеристика танців Прибалтики.
 17. Характеристика танців Молдови.
 18. Взаємовплив та відмінність народно-сценічного та класичного танцю.
 19. Характеристика танців Польщі.
 20. Основні рухи Центральної України.
 21. Основні рухи танців Поділля.
 22. Основні рухи танців Полісся та Волині. 
 23. Основні рухи танців Гуцульщини.
 24. Характеристика танцювального мистецтва Карпатського регіону України.
 25. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на основі рухів Центральної України.
 26. Аналіз літератури з методики народно-сценічного танцю.
 27. Скласти та виконати  танцювальну комбінацію на основі рухів українського танцю.
 28. Основні вимоги до музичного оформлення уроку з народно-сценічного танцю.
 29. Характеристика форм народного танцю.

 

Спеціалізація «Сучасна хореографія»

 1. Скласти вправу сучасного танцю на розвиток координації (робота окремих центрів тіла в сполученні з переміщенням).
 2. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на матеріалі танцюмодерн.
 3. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на матеріалі стилю хіп-хоп.
 4. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на матеріалі модерн-джаз танцю.
 5. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на матеріалі афро-джаз танцю.
 6. Скласти комбінаційну вправу біля станка у стилі танцю «модерн» з використанням  елементів plie, ronddejambeparterre, releveта положень тулубу flatbackі contraction.
 7. Трансформація рухів класичного екзерсису в уроці модерн-джаз танцю (на прикладі побудови вправи «battementtendu») .
 8. Трансформація рухів класичного екзерсису в уроці модерн-джаз танцю (на прикладі побудови вправи «battementtendujete») .
 9. Трансформація рухів класичного екзерсису в уроці модерн-джаз танцю (на прикладі побудови вправи «ronddejambeparterre») .
 10. Скласти та виконати танцювальну вправу розділу «кросс» на середині залу на матеріалі рухів джаз-модерн танцю.
 11. Скласти та виконати танцювальну комбінацію з синтезованих форм танцю на середині залу.
 12. Естетика сучасного танцю. Місце та значення сучасного танцю в мистецтві хореографії.
 13. Скласти та виконати танцювальну комбінацію на середині залу на матеріалі рухів джазового танцю.
 14. Поняття «естрадний» танець. Класифікація естрадного танцю. 
 15. Виникнення та етапи розвитку танцю «модерн». Значення творчості Марти Грехем у становленні цього напрямку.
 16. Історія розвитку джазового танцю. Різновиди джаз танцю.
 17. Технічні принципи джазового танцю.
 18. Технічні принципи танцю модерн.
 19. Основні складові уроку модерн-джаз танцю.
 20. Ізольовані рухи різних центрів тіла в джазовому танці. Види ізоляції. Етапи вивчення.
 21. Виникнення та розвиток хіп-хоп культури.
 22. Характерні риси стилю хіп-хоп, особливість виконання та методика складання базових рухів.
 23. Вправи для розвитку рухливості хребра танцю модерн: flakback, deerbodybend, ralldawn, rollup.
 24. Положення «contraction» і «release» у танці модерн. Методика їх вивчення.
 25. Оберти, що використовуються в уроці модерн-джаз танцю (на прикладі).
 26. Скласти та виконати вправуз класичного  танцю battementtendu.
 27. Стрибки, що використовуються в уроці модерн-джаз танцю.
 28. Скласти тренувальну вправу у стилі джаз-модерн для розвитку рухливості хребта з використанням рухів flatback, curve, arch, twist, rolldown, rollup.
 29. Кроки фольклорного танцю, що використовуються в уроці модерн-джаз танцю: flatstep, tapstep.
 30. Техніка виконання кроків модерн-джаз танцю:  triplet, stepballchange, kickballcharge.

 

Спеціалізація «Бальна хореографія»

 1. Скласти та виконати комбінацію танцю самба на основі фігур програми«ISTD» «Licentiate».
 2. Скласти та виконати комбінацію  танцю ча-ча-ча на основі фігур програми«ISTD» «Licentiate».
 3. Скласти та виконати комбінацію танцю повільний вальс на основі фігур програми«ISTD» «Licentiate».
 4. Скласти та виконати комбінацію танцю танго  на основі фігур програми«ISTD» «Licentiate».
 5. Скласти та виконати комбінацію танцю фокстрот на основі фігур програми «ISTD» «Licentiate».
 6. Скласти та виконати комбінацію танцю румба  на основі  фігур програми«ISTD» «Fellow».
 7. Скласти та виконати комбінацію танцю квікстеп на основі фігур програми «ISTD» «Licentiate».
 8. Скласти та виконати комбінацію танцю джайв на основі  фігур програми «ISTD» «Fellow».
 9. Скласти та виконати комбінацію танцю румба на основі  фігур програми «ISTD» «Licentiate».
 10. Методика викладання фігур танцю пасадобль. Скласти та виконати вправу.
 11. Характеристика позицій ступней і положення корпусу у бальному танці. Наведіть приклади.
 12. Скласти та виконати комбінацію танцю самба на основі  фігур програми«ISTD» «Fellow».
 13. Характеристика типів підйомів в свінгових танцях. Наведіть приклади.
 14. Робота ступні в свінгових танцях. Поняття «без підйому в стопі». Наведіть приклади.
 15. Характеристика основних позицій у латиноамериканських танцях.
 16. Характеристика методів зміни ніг танцю самба.
 17. Аналіз літератури з методики викладання бального танцю.
 18. Характеристика різновидів фігури  «перо» у танці фокстрот.
 19. Вимоги до вбрання та зовнішнього вигляду в бальних танцях.
 20. Методика викладання фігур танцю віденський вальс.
 21. Технічна та музично-ритмічна характеристика фігури «спіраль» та  «відкритий хіп твіст».
 22. Музично-ритмічна характеристика та види фігури «свін оберт», включаючи «топ спін» у танцях фокстрот. 
 23. Характеристика структури  та змісту уроку з європейського бального танцю.
 24. Формування системи бального танцю.
 25. Створити та виконати комбінацію танцю пасадобль на основі  фігур програми«ISTD» «Fellow».
 26. Принципи складання варіацій європейських бальних танців.
 27. Створити та виконати танцювальний етюд для шоу-програми на основі фігур латиноамериканських танців.
 28. Створити та виконати комбінацію танцю віденського вальсу.
 29. Характеристика структури та змісту уроку латино-американського бального танцю.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Балет: Энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1981.
 2. Бахрушин Ю. История русского балета. – М. : Советская Россия, 1964.
 3. Боримська Г. Самоцвіти Українського танцю. – К. : Мистецтво, 1974.
 4. Ваганова А. Основы классического танца. – М. : Искусство, 1980.
 5. Василенко К. Лексика народно-сценічного танцю. – К. : Мистецтво, 1971.
 6. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М. : Искусство, 2-е изд., 1989.
 7. Гуменюк А., Вірський П. Українські народні танці. – К. : Наукова думка, 1969.
 8. Захаров Р. Сочинение танца. – М. : Искусство, 1983.
 9. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К. : АТ “Обереги”, 1994.
 10. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л. : Искусство, 1986.
 11. Кривохижа А. М. Гармонія танцю : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Вінниченка. – 2005.
 12. Никитин В. Ю. Методика преподавания модерн-джаз танца. Практика. – М. : ГИТИС, 2000.
 13. Основы латиноамериканских танцев. – Томск: Артис, 1997.
 14. Апекс Мур. Пересмотренная техника европейских танцев: Пер. с англ. и ред. Пина Ю. С. – ISTD, Лондон, СПб: Танцевальный центр Юрия Пина совм. с культурным центром «REST», 1993.
 15. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: Просвещение, 1985.
 16. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – К. : Музична Україна, 2003. – 440 с.
 17. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України ім. Тараса Шевченка.: Історія і сучасність. – К.: музична Україна., 2002. – 736 с., ілюстрації.
 18. Суриц Е. Я. Балет и танец в Америке: очерки истории. – Екатеринбург: Изд-во 4 рел.ун-та, 2004. – 392с.
 19. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – К.: Альтерпрес, 2005. – 324 с.: іл.
 20. Чепалов О. І. Хореографічний театр західної Європи ХХ ст. ; монографія / О. І. Чепалов; ХДАК. – Х.: ХДАК, 2007. – 344 с.
 21. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985.
 22. Эльяш К. И. Образы танца. – М.: Знание, 1970.
СкачатьРазмер
horeografiya.doc88 КБ